Ουραγός η Κύπρος στο δείκτη ψηφιακής οικονομίας

   

Στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ, κατατάσσεται η Κύπρος, σύμφωνα με τη νέα έκδοση του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2021.

Αν και η Κύπρος έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της σε όλες σχεδόν τις παραμέτρους του δείκτη DESI, στις περισσότερες περιπτώσεις η βαθμολογία της εξακολουθεί να είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, με αποτέλεσμα η Κύπρος να κατατάσσεται στην 21η θέση μετά των 27.

Το μεγαλύτερο μέρος της προόδου της που σημείωσε η Κύπρος, με βάση την έκθεση για τη χώρα, αφορά τη συνδεσιμότητα.

Η Κύπρος κατατάσσεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ στη διείσδυση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών, έχει βελτιώσει την κάλυψή της σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) και έχει υψηλή βαθμολογία (67 %) στον δείκτη ετοιμότητας 5G, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι έχει εκχωρηθεί το μεγαλύτερο μέρος των καινοτόμων ζωνών συχνοτήτων του εναρμονισμένου σε επίπεδο ΕΕ φάσματος 5G.

Ωστόσο, η Κύπρος βρίσκεται πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ ως προς τη διείσδυση γρήγορης ευρυζωνικότητας, ενώ σχεδόν ένας στους δύο Κύπριους δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Παρά την αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά εργασίας, η προσφορά ειδικών ΤΠΕ εξακολουθεί να υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ.

Η κυπριακή ψηφιακή στρατηγική

Σημειώνεται ότι το νεοσύστατο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της «Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου (2020-2030)», η οποία θα επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό.

Προστίθεται ότι η στρατηγική, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2020, συνάδει με τους στόχους που προτείνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή οδός για την ψηφιακή δεκαετία» και πρόκειται να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και παραγωγικότητα.

Η κυπριακή στρατηγική, όπως επισημαίνεται, στοχεύει:

 1. στην επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα (ηλεκτρονική διακυβέρνηση)·
 2. στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του ιδιωτικού τομέα·
 3. στη διευκόλυνση της συνδεσιμότητας δικτύων υψηλής ταχύτητας· iv) στην προώθηση μιας προσβάσιμης και συμπεριληπτικής κοινωνίας που θα έχει τις δεξιότητες να ενστερνιστεί τον εθνικό ψηφιακό μετασχηματισμό· και v) στην προώθηση της καινοτομίας σύμφωνα με το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας της χώρας.

Στα σκαριά σχέδιο δράσης για ηλεκτρονικές δεξιότητες

Σύμφωνα με την έκθεση, η Κύπρος εκπονεί επί του παρόντος «σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες» με στόχο την ανάπτυξη και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.

Στόχος του σχεδίου δράσης είναι:

 1. να δημιουργήσει μια ανοιχτή και προσβάσιμη ψηφιακή κοινωνία, η οποία θα αποκομίζει πλήρως τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού,
 2. να ενισχύσει τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και τις βασικές δεξιότητες χρήσης λογισμικού, τα επίπεδα των οποίων έχουν μειωθεί πρόσφατα και
 3. να λειτουργήσει ως μοχλός για την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης. Το σχέδιο δράσης θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της κυπριακής Εθνικής Συμμαχίας Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας.

Ο μηχανισμός εφαρμογής των εν λόγω δράσεων περιλαμβάνει στοιχεία από τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα.

Προστίθεται ότι τον Μάιο του 2019 η Κύπρος θέσπισε τη νέα «Bιομηχανική Πολιτική της Κύπρου», ενώ τον Ιανουάριο του 2020 η κυβέρνηση ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ)5 , ενώ από το 2012 εφαρμόζεται στρατηγική κυβερνοασφάλειας.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας έχει προτείνει μια νέα, αναθεωρημένη στρατηγική κυβερνοασφάλειας, η οποία θα εγκριθεί από το Υπουργείο Επικοινωνιών και το Υπουργικό Συμβούλιο έως τα τέλη του 2021.

Η εφαρμογή των στρατηγικών αυτών, μαζί με την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων ψηφιακής μετάβασης που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), όπως αναφέρεται, θα παράσχουν μια καλή βάση για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων.

Ψηφιοποίηση μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης

Στην έκθεση γίνεται αναφορά στα μέτρα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση περιλαμβάνονται σε όλες σχεδόν τις υπόλοιπες συνιστώσες:

 1. ψηφιακός μετασχηματισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και ψηφιακές δεξιότητες στη συνιστώσα 5.1 (εκσυγχρονισμός και μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος)·
 2. ψηφιοποίηση επιχειρήσεων στη συνιστώσα 3.3 (ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων)·
 3. ηλεκτρονική υγεία στη συνιστώσα 1.1 (ανθεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα υγείας, ενίσχυση της πολιτικής προστασίας)·
 4. ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) στη συνιστώσα 2.2 (βιώσιμες μεταφορές)·
 5. έξυπνοι μετρητές, έξυπνα δίκτυα και διαχείριση υδάτων τόσο στη συνιστώσα 2.1 (κλιματική ουδετερότητα, ενεργειακή απόδοση και διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) όσο και στη συνιστώσα 2.3 (έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων)· καθώς και
 6. ορισμένα μέτρα στη συνιστώσα 5.2 (αγορά εργασίας, κοινωνική προστασία, κοινωνική πρόνοια και ένταξη).

Το σχέδιο, όπως επισημαίνεται, περιλαμβάνει υποβρύχια σύνδεση μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, ένα πολυκρατικό έργο για την περαιτέρω βελτίωση της συνδεσιμότητας.

 

Stockwatch

Banks expect stricter lending criteria for households and increase in loan demand

   

The Central Bank of Cyprus published on Tuesday the Bank Lending Survey (BLS) for the first quarter of 2021 in which it is stated that the banks participating in the survey expect  stricter lending criteria for households, unchanged criteria for lending to businesses and an increase in the demand for loans in all categories for the second quarter of 2021.

The Central Bank of Cyprus says that the unpredictable outbreak of the pandemic in early 2021 seems to have significantly affected the demand for loans, both from households and businesses, overturning estimates for the first quarter of 2021, where during the January 2021 survey, banks expected an increase in demand in all categories of loans.

It says that the increase in coronavirus cases at the end of 2020 and the strengthening of restrictive measures led to a decrease in demand for borrowing from both households (reduced consumption and increased deposits due to uncertainty about their future financial situation) and by companies (reduction in demand for fixed investments due to uncertainty about future economic prospects).

According to the CBC, despite the expectations to further impose stricter lending criteria for businesses, this did not happen,  as it appears that banks` risk perception and risk tolerance improved in the first quarter of 2021 compared to previous quarter.

The Central Bank of Cyprus notes however that based on the banks` expectations for the second quarter of 2021, the criteria for lending to businesses in Cyprus were expected to remain unchanged, while for households for all loan categories they were expected to become even stricter compared to the previous quarter.

 

Source: StockWatch

 

 

Κάτι τρέχει με τα ακίνητα στη Λευκωσία

   

Το ενδιαφέρον ντόπιων αγοραστών ακινήτων, τόσο για σκοπούς επένδυσης, όσο και για απόκτηση πρώτης κατοικίας, οδηγεί σε σημαντική άνοδο την κτηματαγορά στη Λευκωσία, τη στιγμή που στις υπόλοιπες πόλεις μειώνονται οι πωλήσεις ακινήτων λόγω της κάμψης της εξωγενούς ζήτησης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε το τμήμα κτηματολογίου και χωρομετρίας, σε όλες τις επαρχίες, τα πωλητήρια έγγραφα μειώθηκαν κατά 9% μέχρι και 45% σε σχέση με το 2019, πριν την πανδημία.

Ωστόσο, στη Λευκωσία η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς καταγράφηκε σημαντική άνοδος 33% σε σχέση με το 2019.

Από το σύνολο των 5365 ακινήτων που πωλήθηκαν, 3612 ή ποσοστό 67,3% αγοράστηκαν από ντόπιους αγοραστές, ενώ 1582 ακίνητα αγοράστηκαν στη Λευκωσία, εκ των οποίων μόλις 205 από ξένους αγοραστές.

Σύμφωνα με τα όσα επισημαίνουν φορείς της αγοράς, το εγχώριο ενδιαφέρον αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την αγορά ακινήτων της πρωτεύουσας, ενώ αντίθετα, στις παραλιακές πόλεις όπου το ενδιαφέρον για αγοραπωλησίες ακινήτων στηρίζεται κυρίως στη ξένη αγορά, καταγράφεται μείωση.

Αγοράζουν ακίνητα για επένδυση

Μιλώντας στη StockWatch, o αντιπρόεδρος του συνδέσμου επιστημόνων εκτιμητών ακινήτων Πόλυς Κουρουσίδης, σημείωσε ότι η τάση που επικρατεί είναι η αγορά ακινήτων για επένδυση.

«Αντί δηλαδή να έχουν τα λεφτά τους στις τράπεζες με χαμηλό επιτόκιο, προτιμούν να αγοράσουν μικρά διαμερίσματα πέριξ των πανεπιστημίων με στόχο να τα εκμεταλλεύονται για ένα επιπλέον εισόδημα», ανέφερε.

Ωστόσο, επεσήμανε πως η αύξηση στις πωλήσεις στη Λευκωσία, που πλησιάζει το 35%, «δεν αντανακλά και στα έσοδα», καθώς οι πωλήσεις αφορούν ακίνητα χαμηλότερου κόστους, ενώ λόγω της κατάργησης του επενδυτικού προγράμματος και της πανδημικής κρίσης, δεν έρχονται ξένοι στην Κύπρο για επενδύσεις. 

Αρκετά ζευγάρια εκμεταλλεύονται, όπως είπε, το μέτρο της κυβέρνησης για επιδότηση του επιτοκίου για αγορά πρώτης κατοικίας, η οποία όμως δεν ξεπερνά τις €300 χιλ. σε κάθε περίπτωση.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Κουρουσίδη, οι αγοραστές που ψάχνουν για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, προτιμούν τα καινούρια, ενώ εάν ψάχνουν για διαμέρισμα δύο ή τριών υπνοδωματίων, προτιμούν τα μεγαλύτερης ηλικίας ακίνητα, καθώς το ΦΠΑ ανέρχεται στο 19% για καινούργια ακίνητα, όταν πρόκειται για επένδυση.

Όσον αφορά τις άλλες επαρχίες, είπε ότι κίνηση παρατηρείται και στη Λεμεσό, αλλά, επίσης για χαμηλότερης αξίας ακίνητα και όχι ακίνητα του ενός και δύο εκατομμυρίων, όπως τα προηγούμενα χρόνια, στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος. «Περιορισμένης αξίας είναι και τα ακίνητα που πωλούνται και στη Λάρνακα», σημείωσε.

Δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές επένδυσης

Ο διευθύνων σύμβουλος της G&P Lazarou Estate Agents Πέτρος Λαζάρου, δήλωσε στη StockWach, ότι η Λευκωσία διατηρεί μια σταθερή οικονομία, καθώς εκεί είναι συγκεντρωμένες όλες οι υπηρεσίες της κρατικής μηχανής, τα Πανεπιστήμια, οι ξένες πρεσβείες και εκπρόσωποι άλλων μεγάλων οργανισμών.

Όπως ανέφερε, σε αρκετές περιπτώσεις, οι αγοραστές δεν χρειάζονται ούτε δάνειο, διότι αγοράζουν από τις οικονομίες που είχαν συγκεντρώσει τα προηγούμενα χρόνια.

Σημείωσε ότι πωλούνται κατοικίες των €300 χιλ. σε νεαρά ζευγάρια που θέλουν να εκμεταλλευτούν το σχέδιο της κυβέρνησης για επιδότηση του επιτοκίου για τρία χρόνια ενώ, υπάρχει επίσης, ενδιαφέρον για αγοραπωλησίες οικοπέδων.

Σύμφωνα με τον κ. Λαζάρου στις υπόλοιπες πόλεις λόγω μείωσης της εξωγενούς αγοράς οι αγοραπωλησίες είναι πολύ περιορισμένες.

«Όσον υπάρχουν εμπόδια στον τουρισμό λόγω της πανδημίας, η κτηματαγορά στις παραλιακές πόλεις θα είναι μουδιασμένη», παρατήρησε.

Ενδιαφέρον για διαμερίσματα και μικρές κατοικίες

Ο μεγαλύτερος όγκος των πράξεων που διεκπεραιώνονται σήμερα είναι από μόνιμους κάτοικους Κύπρου, παρατήρησε και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών Μαρίνος Κυναιγείρου.

Σε δηλώσεις στη StockWatch, ανέφερε ότι «η πλειοψηφία των πράξεων αφορά διαμερίσματα, είτε για ιδιοκατοίκηση, είτε για επένδυση, όπως και μικρές καινούργιες κατοικίες από αγοραστές που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το μέτρο της κυβέρνησης για επιδότηση του επιτοκίου, αλλά και τους ευνοϊκούς όρους στεγαστικών δανείων που παραχωρούν οι τράπεζες».

Πρόσθεσε ότι οι πράξεις που γίνονται αφορούν κυρίως τη Λευκωσία η οποία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της εγχώριας αγοράς.

«Αντίθετα οι αγοραπωλησίες ακινήτων στις παραλιακές πόλεις είναι μειωμένες διότι ανέκαθεν στηρίζονταν στη ξένη αγορά», σημείωσε.

Πωλούνται οικιστικά ακίνητα στη Λευκωσία

Το μέλος του συνδέσμου εκτιμητών ακινήτων Άντης Τηλεμάχου δήλωσε στη StockWatch, ότι στη Λευκωσία η οποία παραδοσιακά στηρίζεται από την εγχώρια αγορά παρατηρείται αύξηση στις πωλήσεις οικιστικών ακινήτων.

«Οι πράξεις αυτές αφορούν διαμερίσματα των δύο ή τριών υπνοδωματίων για ιδία χρήση αλλά και ενός υπνοδωματίου για επένδυση», ανέφερε.

Όσον αφορά τις αγοραπωλησίες κατοικιών είπε ότι οι πράξεις που διεκπεραιώνονται αφορούν κατοικίες αξίας €300 χιλ. στο πλαίσιο του σχεδίου επιδότησης του επιτοκίου που παρέχει η κυβέρνηση αλλά και έως €500 χιλ. λόγω και των ευνοϊκών δανείων που παρέχουν οι τράπεζες.

Της Ηρώς Ευθυμίου Stockwatch

Για ποιους κτυπά η καμπάνα των εκποιήσεων

   

Τα χαρακτηριστικά των ακινήτων τα οποία αφορούν επικείμενοι, υπό αναστολή πλειστηριασμοί, για τους οποίους στάλθηκαν προειδοποιητικές επιστολές το πρώτο τρίμηνο του 2021, περιγράφει η Κεντρική Τράπεζα.

Σε επιστολή που υπογράφει ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης κρίσεων και ανάλυσης τραπεζικών κινδύνων, Κλεάνθης Ιωαννίδης, η οποία τέθηκε ενώπιον της επιτροπής οικονομικών ενόψει της νέας παράτασης αναστολής εκποιήσεων που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα, αναφέρεται ότι γύρω στο 60% των επιστολών τύπου ΙΑ που έχουν σταλεί για εκποίηση το πρώτο τρίμηνο του 2021, αφορούν αγροτεμάχια με μέση αγοραία αξία γύρω στις €70 χιλ.

Η νέα παράταση αναστολής εκποιήσεων προστατεύει κύρια κατοικία με αξία μέχρι €350 χιλ., επαγγελματική στέγη με κύκλο εργασιών μέχρι τις €750 χιλ. και αγροτεμάχια αξίας μέχρι €100 χιλ.

Τόσο η Κεντρική Τράπεζα και το υπουργείο οικονομικών, όσο και ο Σύνδεσμος Τραπεζών είχαν εκφράσει τη διαφωνία τους με την νέα παράταση της αναστολής εκποιήσεων, παρά το ότι την προηγούμενη φορά, τον περασμένο Απρίλιο, είχαν δώσει το πράσινο φως.

Το ενδεχόμενο αναπομπής του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας παραμένει ανοικτό, ενώ το υπουργείο Οικονομικών διαμήνυσε ότι θα απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να λάβει τη σύμφωνο γνώμη της για τη νέα ρύθμιση.

Σύμφωνα με την επιστολή της Κεντρικής Τράπεζας, από το 2015 μέχρι το 2020, πωλήθηκαν μέσω πλειστηριασμού 6 κατοικίες με μέση αγοραία αξία περίπου €523 χιλ. ενώ, αγοράστηκαν από τις τράπεζες συνολικά 26 ακίνητα με μέση αγοραία αξία τις €815 χιλ.

Τονίζεται ωστόσο, ότι σημαντικό ποσό ΜΕΧ, κατέχεται από εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Προστίθεται ακόμα πως 64% των ΜΕΧ αφορούν δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 2 ετών και πως ο δείκτης ΜΕΧ ανέρχεται περίπου στο 17% και αναγνωρίζεται από τους οίκους αξιολόγησης και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ως, ίσως, η μεγαλύτερη ευπάθεια της οικονομίας της χώρας.

Τα στοιχεία που αφορούν τις πωλήσεις κατοικιών μέσω πλειστηριασμών, αμφισβήτησε την περασμένη Πέμπτη, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, υποστηρίζοντας ότι με βάση στοιχεία προ εξαμήνου, ο πραγματικός αριθμός εκποίησης κατοικιών ανέρχεται σε «αρκετές δεκάδες».

Ταυτόχρονα, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης επαναβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να επιφέρουν πιο ουσιαστικές αλλαγές στη νομοθεσία μετά το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, οι προθέσεις αφορούν αλλαγές στον περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεων νόμο και στον περί δικαστηρίων νόμο, για αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στη διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ δανειοληπτών-τραπεζών σε υποθέσεις εκποιήσεων. Σχετικές προτάσεις νόμου εκκρεμούν ενώπιον της επιτροπής οικονομικών.

Της Μαρίας Χαμπή Stockwatch

Royal Caribbean Cruises looking at Cyprus as a potential destination

   

One of the Vice Presidents of the Royal Caribbean Cruises was in Cyprus to praise the authorities for their cooperation and express certainty that Cyprus is a potential destination for cruises.

Senior Vice President of Royal Caribbean International, Sean Treacy welcomed Health Minister Michalis Hadzipantelas and Deputy Minister of Tourism, Savvas Perdios, as well as Deputy Minister of Shipping Vasilis Demetriades, Limassol Mayor Nikos Nikolaides and other officials aboard the Harmony of the Seas which is currently docked at Limassol Port.
 
The Cyprus News Agency (CNA) visited the cruise liner which is one of the largest in the world, the biggest being Royal Caribbean’s Symphony of the Seas.

Together with the Jewel of the Seas, which commences its first cruise on Saturday from Cyprus, “Harmony of the Seas” is currently enjoying the facilities provided by the Republic of Cyprus during the pandemic.

In his remarks, Treacy  said the invitations were a way to thank and acknowledge the efforts and support provided to the cruise industry and specifically Royal Caribbean International over these past several months.
 
He also said it was a celebration of Jewel of the Seas which is in its first new home port, sailing from Limassol and welcoming the first guests tomorrow, 10th of July on cruises to Greece. Travel agents who returned from a sample cruise on the Jewel of the Seas said they were blown away by the experience, according to Treacy, who added that the crew did a spectacular job on board but also the feedback they had about the friendliness in Cyprus, the efficiency of the port and how well the safety protocols were delivered.
 
He said it is a momentous occasion for all as this is the first time that “our ships are here in Cyprus. We have also announced that next summer in 2022, the Rhapsody of the Seas, another one of our ships, will be visiting Cyprus, allowing even more guests to visit this incredible island”. In fact, he added, “we see Cyprus as a real potential destination for us for the future and we will be looking in our plans to return to Cyprus as a cruise home port. Cyprus is a wonderful destination for cruise and this beautiful island and its culture, its friendly people are just been waiting to be discovered whatever the season”.
 
Cyprus, said Treacy,  provides such an amble opportunity to experience "something new, interesting and exciting, including adventure activities, events, cultural customs and places of interest to visit. Our guests are very excited to get back to travelling and to discover new destinations and to experience new adventures. And together, Royal Caribbean and Cyprus offer just that".

On his part, Perdios said that it was “nothing but an honour” for Cyprus to have Royal Caribbean in its ports and seas.

He said they have been working for almost ten 9-10 months to get the protocols right, to facilitate in every way that we could so you could bring your ships here.

Cyprus, he added, is an unbelievable country with 11,000 years of history and represents many cultures and civilisations.
“We are not only a sun and sea destination. Despite the pandemic, despite the crisis we have been working so hard for the last two years to improve our product, emphasizing the authentic experiences, the special interest products that we have so companies like Royal Caribbean start thinking about bringing more ships to Cyprus even in the winter”, the Minister concluded.
 
Guests toured the 16 floor, 362 metre cruise liner which can accommodate more than 6,600 passengers and 2,300 staff.

The Harmony of the Seas is a gravity-defying ship with the tallest slide at sea, Ultimate Abyss, deck-defying stunts at the AquaTheater, and the robot-helmed Bionic Bar. It has four pools, 2,747 rooms, golf course, carousel, basketball facilities and many more. It is getting ready to launch cruises from Barcelona, Spain, with Mediterranean destinations.

Παράταση μέχρι τέλος Δεκεμβρίου για €350 εταιρειών

   

Στην Ολομέλεια με τη μορφή του κατεπείγοντος οδηγείται το νομοσχέδιο για την αναστολή καταβολής του ετήσιου τέλους εταιρειών, ύψους €350.

Το σχετικό νομοσχέδιο αποτέλεσε ένα από τα πρώτα θέματα που εξέτασε στην πρώτη της συνεδρία σήμερα, η κοινοβουλευτική επιτροπή Εμπορίου.

Το νομοσχέδιο τροποποιεί τον νόμο περί εταιρειών, έτσι ώστε η ημερομηνία καταβολής στον Έφορο Εταιρειών του ετήσιου τέλους για το 2021 να παραταθεί από τις 30 Ιουνίου 2021, στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Επίσης με το νομοσχέδιο δίνεται η εξουσία στην Υπουργό Ενέργειας να παρατείνει περαιτέρω τη συγκεκριμένη περίοδο, με έκδοση σχετικού διατάγματος.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής η αρμόδια υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου, τόνισε ότι η τροποποίηση του νόμου κρίνεται αναγκαία για ελάφρυνση της επιβάρυνσης των οικονομικών φορέων που επηρεάζονται από τα απαγορευτικά μέτρα λόγω της έκτακτης ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση της πανδημίας.

Η κ. Πηλείδου είπε ότι τα €350 δεν είναι τέλος, είναι φόρος και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη λύση για διευθέτηση του.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυριάκος Χατζηγιάννης ανέφερε ότι η καταβολή του ετήσιου τέλους εταιρειών είχε ανασταλεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2020, ακολούθως η αναστολή παρατάθηκε μέχρι την 30η Ιουνίου του 2021 και με το νομοσχέδιο οι εταιρείες θα πρέπει να πληρώσουν το ετήσιο τέλος μέχρι το τέλος του χρόνου.

Βάσει του νόμου, εάν μια επιχείρηση δεν πληρώσει στο κράτος το ετήσιο τέλος εταιρειών, της επιβάλλεται επιπρόσθετη επιβάρυνση. Συγκεκριμένα, από τα €350 που είναι το τέλος ανά εταιρεία, με την επιβάρυνση αυτόματα το τέλος ανεβαίνει στα €490. Αξίζει να αναφερθεί  ότι το κράτος εισπράττει γύρω στα €45 εκατ. τον χρόνο από την επιβολή του τέλους εταιριών.

Χατζήγιαννης: Mε διάταγμα περαιτέρω παράταση

Σε δηλώσεις της μετά την συνεδρία της Επιτροπής, η κ. Πηλείδου είπε πως θα δοθεί δικαίωμα έκδοσης διατάγματος από την ίδια την Υπουργό, για περαιτέρω παράταση αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

«Αυτό θα δώσει μια ανάσα στις εταιρείες, δεδομένων και των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η Πανδημία και ευχαριστούμε πολύ την Επιτροπή γιατί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα ψηφιστεί ως κατ΄ επείγον στην επόμενη Ολομέλεια», είπε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Κυριάκος Χατζηγιάννης είπε αναφορικά με την παράταση της πληρωμής του τέλους ύψους 350 ευρώ προς τις εταιρείες, πως η Υπουργός θα μπορεί με διάταγμα να παραχωρεί περαιτέρω παράταση.

Αυτές οι επιχειρήσεις και εταιρείες βιώνουν την περιπέτεια της Πανδημίας και αυτό κάνει κάποιες από αυτές να βρίσκονται στα όρια τους. Η παράταση αυτή είναι άκρως αναγκαία και η Επιτροπή, είπε, αποφάσισε ομόφωνα να οδηγηθεί προς ψήφιση στην επόμενη Ολομέλεια.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε πως η κατάργηση του μέτρου αυτού χρίζει προβληματισμού, ενώ υπάρχει και η διάσταση της οικονομικής μελέτης για τις δυνατότητες του κράτους σε θέμα ρευστότητας.

 Κώστα: Κλιμακωτή επιβολή του τέλους ύψους 350

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα είπε πως το κόμμα του είχε εισηγηθεί από το 2012 την κλιμακωτή επιβολή του τέλους ύψους 350 ευρώ ετησίως για τις εταιρείες στη βάση του κύκλου εργασιών της κάθε μιας αλλά δυστυχώς η εισήγηση τότε δεν έγινε αποδεκτή. Πρόσθεσε πως το 2018 το Υπουργείο Οικονομικών είπε πως μελετά είτε τη σταδιακή απόσυρση του τέλους, είτε την κατάργηση του, είτε την στοχευμένη επιβολή του.

«Σήμερα, 3χρόνια μετά ακόμα αναμένουμε από την Κυβέρνηση να φέρει την πρόταση της. Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση εξακολουθεί να εμπαίζει τη Βουλή με μια απαράδεκτη συμπεριφορά η οποία προκαλεί», είπε και πρόσθεσε πως το ΑΚΕΛ προτείνει την κατάργηση του φόρου σε μικρές εταιρείες και την επιβολή του σε εταιρείες με μεγάλα κέρδη.

Παντελίδης: Κατάργηση του τέλους

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης είπε πως ότι η απόφαση για την αναστολή μέχρι το τέλος του έτους ελαφρύνει τις εταιρείες, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα εξαιτίας της Πανδημίας.

Ερωτηθείς αν θεωρεί πως το τέλος των 350 ευρώ είναι αναχρονιστικό, ο κ. Παντελίδης είπε ότι συμφωνεί και πρόσθεσε πως το ΔΗΚΟ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα ανέδειξαν την ανάγκη για αλλαγή αυτού του μέτρου ή ακόμα και κατάργηση του.

 

 Είπε πως τα κόμματα εξέφρασαν την πρόθεση να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς αυτή  τη κατεύθυνση γιατί πρόκειται για ένα αναχρονιστικό ή άδικο μέτρο. Ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε κάποιου είδους καθυστέρηση στο συγκεκριμένο θέμα, σημειώνοντας πως η πρωτοβουλία ανήκει στην Κυβέρνηση.

 

STOCKWATCH

Εκτοξεύεται το κόστος ανέγερσης κατοικιών και κτιρίων

Ραγδαία και άτακτη αύξηση στο κόστος των πρώτων υλών οδηγεί σε εκτόξευση τις τιμές ανέγερσης κατοικιών και κτιρίων. Οι αρμόδιοι αποδίδουν το γεγονός στην κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού ωστόσο θέτουν σοβαρά ερωτήματα κατά πόσο το μέγεθος αυτής της αύξησης στην κυπριακή αγορά δικαιολογείται ή αν υπάρχει αισχροκέρδεια και προσυνεννοήσεις. Για το ζήτημα μίλησαν στην εκπομπή Alpha Καλημέρα ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Στέλιος Γαβριήλ και ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντής Κωνσταντή οι οποίοι ανέφεραν πως ήδη έχουν απευθυνθεί με επιστολή τους προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού.

 

Επακόλουθο της πανδημίας 

 

Ο Στέλιος Γαβριήλ ανέφερε ότι οι ραγδαίες αυξήσεις είναι επακόλουθο της πανδημίας του κορωνοϊού και έχει εμφανιστεί τον τελευταίο χρόνο. Οι αυξήσεις αφορούν τα κυριότερα υλικά εισαγωγής ιδιαίτερα στον οικοδομικό και δομικό χάλυβα.

 

«Τον Νοέμβριο ο οικοδομικός χάλυβας ήταν 450 ευρώ ο τόνος. Σήμερα η τιμή είναι 780 ευρώ ο τόνος. Αντιλαμβάνεστε ότι η αύξηση είναι της τάξης του 70%. Το 50% αυτής της αύξησης επήλθε την περίοδο μετά το Πάσχα δηλαδή σε ενάμιση μήνα. Το σημαντικότερο πρόβλημα που δημιουργεί στον κατασκευαστικό κλάδο, είναι ότι αυτό το κόστος το επωμίζεται ο εργολάβος και ο κατασκευαστής», προσθέτοντας ότι αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει σε κάποιες περιπτώσεις καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων.

 

Άλλο παράδειγμα είναι τα εμπορευματοκιβώτια από την Κίνα, το κόστος των οποίων πριν από έξι μήνες ανερχόταν στα 800-1000 ευρώ και σήμερα η τιμή είναι 6000 ευρώ.

 

«Το άλλο πρόβλημα με τα εμπορευματοκιβώτια είναι οι τεράστιες καθυστερήσεις στην παραγωγή αλλά και στη μεταφορά. Μια παραγωγή για παράδειγμα χρειαζόταν τέσσερις βδομάδες, σήμερα έγινε οκτώ και η μεταφορά δύο βδομάδες και σήμερα θέλει δύο βδομάδες», πρόσθεσε.

 

Άτακτη ραγδαία αύξηση 

 

Ο κ. Κωνσταντή μίλησε για άτακτη και ραγδαία αύξηση των υλικών και πως το ΕΤΕΤΚ έκρινε σωστό να γίνει μια ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να συζητηθεί και να εξεταστεί κατά πόσο η αύξηση των τιμών θα είναι περιορισμένης διάρκειας, που οφείλονται και κατά πόσο δικαιολογούνται.

 

«Για να προσφοροδοτήσουν κάποιοι σήμερα λαμβάνουν υπόψη τις τρέχουσες τιμές της αγοράς με αποτέλεσμα οι προσφορές που θα υποβληθούν θα έχουν ένα αυξημένο κόστος που λαμβάνουν υπόψη το επιχειρηματικό ρίσκο που λαμβάνουν οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή οι εργολάβοι. Μας ανησυχεί το θέμα μπορεί να αφήσει εκτεθειμένους αρκετούς συμπολίτες μας και ελπίζουμε μετά τη σύσκεψη αυτή να εξαχθούν τέτοια συμπεράσματα που να απευθυνθούμε στο κράτος για πιθανές διορθωτικές κινήσεις», είπε χαρακτηριστικά.

 

Αυξήθηκε η ζήτηση, χαμηλή η προσφορά 

 

Εξηγώντας την αιτία της ραγδαίας αύξησης, ο κ. Κωνσταντή ανέφερε ότι μετά την επανεκκίνηση της οικονομίας σε αρκετές ανεπτυγμένες χώρες η ζήτηση των υλικών αυτών αυξήθηκε, τη στιγμή σε χώρες που παράγουν αυτές τις πρώτες ύλες, η κρίση της πανδημίας εξακολουθεί να υπάρχει και αρκετά εργοστάσια υπολειτουργούν. Αυτό εξήγησε σημαίνει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά.

 

«Μπορεί να είναι μια κατάσταση που θα διαρκέσει για παράδειγμα τρεις μήνες. Πρέπει όμως να ληφθούν για παράδειγμα οι δασμοί που έχουν μπει από την ΕΕ στη Ρωσία. Μπορεί να είναι μια μόνιμη κατάσταση που να μην μπορεί να επέλθει κάποια μείωση συγκεκριμένων υλικών. Υπάρχουν τα ζητήματα της Κίνας που ήταν εξαγωγέας πρώτων υλών ενώ σήμερα εισάγει πρώτες ύλες.

 

«Όταν είδαμε την ραγδαία αύξηση του οικοδομικού σιδήρου απευθυνθήκαμε στην επιτροπή ανταγωνισμού για να ελέγξει κατά πόσο υπήρχαν φαινόμενα αισχροκέρδειας ή προσυνεννόησης. Είναι κάτι που νομίζω εξετάζεται από την Επιτροπή. Μας ανησυχεί να μην τύχει η αύξηση των υλικών εκμετάλλευσης ή να σπείρει τον πανικό στην κοινωνία ευρύτερα», είπε κ. Κωνσταντή.

 

Στο ίδιο θέμα ο κ. Γαβριήλ ανέφερε ότι πρέπει να διαφανεί κατά πόσο δικαιολογείται η άμεση αύξηση ή αν θα  έπρεπε να ήταν πιο σταδιακή.

 

Source: ALPHANEWS

Leading economic index shows prospects for growth

   

Cyprus Composite Leading Economic Index (CCLEI) marked its second consecutive annual gains in May, showing prospects for economic growth following the adverse consequences from the continuing Covid pandemic.

According to a press release, the CCLEI, compiled by the University of Cyprus’ Economic Research Centre (ERC) in collaboration with Hellenic Bank, recorded an annual increase of 9.9% in May 2021 reaching a level of 109.4, following an annual increase of 4.2% in April and an annual drop of 6.0% in March.
 
“The positive year on year growth rate of the CCLEI in May and April 2021 prescribes the path towards recovery of the Cypriot economy, which, however, still depends on the developments of the COVID-19 pandemic,” it added.
 
Furthermore, according to the ERC, the positive year-over-year growth rate of the index recorded in May and April 2021 reflects the improved expectations and prospects for economic growth following the strong impact that the Cypriot economy has suffered from the pandemic. Specifically, both the Economic Sentiment Indicator (ESI) in the euro area and the ESI in Cyprus strengthened in May 2021, after the significant improvement they presented in April.
 
Preliminary data indicate a positive year-over-year growth rate in April and May 2021, both for the volume of electricity production and the volume of retail sales. In addition, positive year-over-year growth rates of the total number of property sales contracts, as well as credit card transactions continue in May 2021. In general, the increase in most of the components of the CCLEI reflects the gradual recovery of the Cypriot economy, the ERC added.
 
The index is designed to provide early warning signals for the turning points of business cycles i.e., early evidence of the turns in economic activity and comprises of a number of leading economic activity variables whose changes tend to lead the changes in the overall economic activity and which are evaluated on a regular basis.

 

Source: Stockwatch

Ακίνητα: Υπερτιμημένη η Λεμεσός

   

Ποσοστό 100% των συμμετεχόντων σε στατιστική έρευνα αναφορικά με την αγορά ακινήτων στην Κύπρο, απάντησαν ότι η Λεμεσός είναι η πιο υπερτιμημένη πόλη, με σημαντικό ποσοστό να εκτιμά παράλληλα ότι έπεται σημαντική ανάπτυξη στην πόλη εντός του 2021.

Σύμφωνα με την έρευνα «Real Estate Market Sentiment in Cyprus» της Δανός Διεθνείς Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων, οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι η Λάρνακα και η Πάφος παρουσιάζουν ευκαιρίες για την αγορά ακινήτων σε χαμηλές τιμές, σε ποσοστό 38.9% και 33% αντίστοιχα. Σε ότι αφορά την Αμμόχωστο το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 16,7% και για τη Λευκωσία στο 11,1%.

Ποσοστό 66,7% απάντησαν ότι η πανδημία επηρεάζει πολύ την κτηματαγορά και 33,3% υποστήριξαν ότι την επηρεάζει λίγο.

Έπεται ανάπτυξη στη Λεμεσό

Σε ότι αφορά τις πόλεις όπου αναμένεται η μεγαλύτερη ανάπτυξη το 2021, πρώτη στις απαντήσεις των συμμετεχόντων ήταν η Λεμεσός με ποσοστό 38,9%, ενώ ακολούθησαν η Λάρνακα με ποσοστό 27,8%, η Λευκωσία με 22,2% και η Πάφος με 11,1%.

Όσον αφορά το ποιες πόλεις είναι υποτιμημένες σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, ένα ποσοστό 66,7% απάντησε η Λάρνακα και 33,3% η Πάφος.

Όλοι οι συμμετέχοντες, σε ποσοστό 100%, απάντησαν ότι η Λεμεσός είναι η πιο υπερτιμημένη πόλη.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι αγοραστές προτιμούν τις παραθαλάσσιες περιοχές σε ποσοστό 72,2% και σε ποσοστό 27,8% την πρωτεύουσα.

Σε σχέση με τις τιμές, ένα ποσοστό 33,3% θεωρεί ότι είναι στα ίδια επίπεδα με το 2019, 50% θεωρεί ότι είναι χαμηλότερες ενώ 16,7% ότι είναι ψηλότερες.

Οι ντόπιοι αγοραστές κινούν την αγορά

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, θεωρούν ότι οι ντόπιοι αγοράζουν περισσότερα ακίνητα στην Κύπρο.

Οι περισσότεροι αγοραστές, σύμφωνα με τις απαντήσεις είναι κυρίως Ρώσοι και Ευρωπαίοι, ενώ ποσοστό 94,4% απάντησαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από ντόπιους.

Ποσοστό 61,1% απάντησε ότι οι αγοραστές υπηκοότητας δεν είναι ενεργοί και 38,9% ότι είναι ενεργοί.

Αναφορικά με τους τύπους ακινήτων, η συντριπτική πλειοψηφία υποστηρίζει ότι προτιμάται η αγορά κατοικιών (83,3%) ενώ ακολουθούν τα γραφεία και γη.

Η τάση ενδιαφέροντος των επενδυτών είνα ισορροπημένη με βάση 61,1% των απαντήσεων, καθοδική κατά το 27,8% και ανοδική σύμφωνα με το 11,1%.

Η πλέον προτιμητέα μέθοδος απόκτησης ακινήτων, όπως προκύπτει, είναι τα μετρητά σε ποσοστό 77,8% και λιγότερο ο δανεισμός (16,7%).

Της Γεωργίας Χαννή STOCKWATCH

Προβληματίζει ο παγκόσμιος φόρος εταιρειών

   

Προβληματισμός επικρατεί ανάμεσα στους φορείς της αγοράς για τα σχέδια που παρουσιάζονται όσον αφορά την εισαγωγή παγκόσμιου ελάχιστου συντελεστή φόρου εταιρειών.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times, τα κράτη της Ευρώπης με χαμηλή φορολογία έχουν ανταποκριθεί θετικά στα σχέδια της κυβέρνησης Biden για μια ριζική μεταρρύθμιση της παγκόσμιας φορολογίας των εταιρειών, παρόλο που θα χάσουν.

Η πρόταση, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα, επιδιώκει να ξεπεράσει το αδιέξοδο σε μακροχρόνιες παγκόσμιες συνομιλίες που διοργανώνονται από τα πλούσια έθνη του ΟΟΣΑ. Όπως σημειώνεται, θα δώσει στις χώρες τη δύναμη να αυξήσουν τον εταιρικό φόρο από τεχνολογικούς γίγαντες των ΗΠΑ και άλλες μεγάλες πολυεθνικές και να εισαγάγουν έναν παγκόσμιο ελάχιστο συντελεστή φόρου εταιρειών.

Όπως αναφέρεται, «αυτό θα ήταν ένα πλήγμα για την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και την Κύπρο, όλες τις δημοφιλείς βάσεις για τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, οι οποίες υπερασπίστηκαν έντονα το δικαίωμα τους να επιβάλλουν φόρο εταιρειών σε επίπεδο της επιλογής τους». 

Παρόλα αυτά, το Δουβλίνο είπε ότι ήταν «υπέρ μιας συμφωνίας που θα φέρει σταθερότητα στο διεθνές φορολογικό πλαίσιο», ενώ ο Hans Vijlbrief, υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, δήλωσε ότι το σχέδιο Biden είναι ένα«τεράστιο βήμα προς την εξεύρεση παγκόσμιων λύσεων και την ανάπτυξη αποτελεσματικών κανόνων».

Ο Pierre Gramegna, υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου, δήλωσε ότι η πρωτοβουλία των ΗΠΑ θα συμβάλει στη δημιουργία ενός «παγκόσμιου ανταγωνισμού» και χαιρέτισε την ανανεωμένη συνεργασία στον ΟΟΣΑ. 

Ανάγκη επανασχεδιασμού φορολογικού συστήματος

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές σε παγκόσμιο ελάχιστο συντελεστή εταιρικού φόρου, ο CEO της PwC Κύπρου Ευγένιος Ευγενίου, επισημαίνει στη StockWatch ότι η πανδημία θα αφήσει πίσω της αυξημένο δημόσιο χρέος, ενώ παράλληλα συντελεί και στη διεύρυνση των ανισοτήτων που προϋπήρχαν.

«Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την άποψη πως τα φορολογικά συστήματα δεν ανταποκρίνονται πλέον σε μια διεθνή οικονομία που βασίζεται ολοένα και περισσότερο σε άυλα περιουσιακά στοιχεία και είναι διασυνδεδεμένη, έδωσαν ώθηση στη συζήτηση για ένα νέο διεθνές πλαίσιο φορολογίας», προσθέτει. 

«Οι πρόσφατες δηλώσεις της Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ είναι ενδεικτικές και συνάδουν με τις συζητήσεις που διεξάγονται στην ΕΕ, αλλά και στον ΟΟΣΑ . Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη αρκετές πληροφορίες για να αντιληφθούμε τις πιθανές διαφορές μεταξύ των προτάσεων των ΗΠΑ και του OECD», είπε.

«Είναι πιθανό όμως να υπάρχουν διαφορές σε κάποια σημεία, όπως για παράδειγμα στον καθορισμό της φορολογικής βάσης, που για τον ΟΟΣΑ φέρεται να κινείται στο 12,5%, ενώ για τις ΗΠΑ στο 21%, αποτελώντας τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή για πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Πρόκειται για μία μεγάλη συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί», παρατήρησε.

Σύμφωνα με τον κ. Ευγενίου, ως χώρα μέλος της ΕΕ η Κύπρος θα πρέπει να συμμετέχει εποικοδομητικά σε αυτές τις συζητήσεις.

«Ταυτόχρονα, είκοσι χρόνια μετά απ’ την προηγούμενη φορολογική μεταρρύθμιση, θα πρέπει να αρχίσουμε να επανασχεδιάζουμε το φορολογικό μας σύστημα δρώντας προενεργητικά, έγκαιρα και συντεταγμένα. Έτσι που να διασφαλίζουμε πως θα συνεχίσουμε να έχουμε ένα φορολογικό σύστημα που θα ενισχύει την ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα, θα ανταποκρίνεται στα σημερινά κοινωνικά, οικονομικά και διεθνή δεδομένα», υπογραμμίζει.

Πρακτικά ανεφάρμοστο

Ο διοικητικός σύμβουλος της KPMG Κώστας Μαρκίδης, αρμόδιος για φορολογικά θέματα, δήλωσε στη StockWatch ότι «παρόλο που η συζήτηση περί ενός ελάχιστου κοινού φορολογικού συντελεστή μπορεί να ακούγεται ωραία και να είναι εύηχη στα αυτιά, είναι πρακτικά ανεφάρμοστη».

«Για να έχει νόημα η ύπαρξη ενός ελάχιστου κοινού φορολογικού συντελεστή, θα πρέπει η φορολογική βάση πάνω στην οποία εφαρμόζεται ο κοινός αυτός φορολογικός συντελεστής να είναι κοινή», εξηγεί. 

Αυτό εξ υπακούει, προσθέτει, σε ένα απλουστευμένο παράδειγμα, ότι τα ίδια εισοδήματα θα υπόκεινται σε φορολογία σε όλες τις χώρες με τον ίδιο τρόπο και τα ίδια έξοδα, θα επιτρέπεται να αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα σε όλες τις χώρες πάλι με τον ίδιο τρόπο. 

«Από την στιγμή που η κάθε χώρα έχει τις δικές τις ιδιαιτερότητες, προτεραιότητες και ανάγκες και κατ’ επέκταση υιοθετεί ένα οικονομικό μοντέλο που θεωρεί ότι θα την βοηθήσει καλύτερα στην άσκηση της χρηματοοικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της, τα κίνητρα που προσφέρει (είτε για να προσελκύσει νέες επενδύσεις, είτε απλά για να συγκρατήσει τις υφιστάμενες επενδύσεις στο έδαφος της), είναι λογικό ότι θα διαφέρουν από χώρα σε χώρα», τονίζει. 

Σύμφωνα με τον κ. Μαρκίδη, το ίδιο το θέμα της ενιαίας φορολογικής βάσης συζητείται από καιρό εις καιρό εντός της ΕΕ χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα, για τον ίδιο ακριβώς λόγο. 

«Θεωρώ ότι για να υπάρξει νόημα στην συζήτηση ενός ελάχιστου κοινού φορολογικού συντελεστή, η συζήτηση μιας κοινής παγκόσμιας φορολογικής βάσης πρέπει να προηγηθεί, κάτι το οποίο στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να βρίσκει πρόσφορο έδαφος», επισημαίνει.  

Οι Financial Times σημειώνουν ότι τα υπουργεία Οικονομικών της ΕΕ αγωνίζονται εδώ και χρόνια να συμφωνήσουν σε πολιτικές σε ολόκληρο τον κόσμο για την εξάλειψη της πολυεθνικής φοροαποφυγής. Το 2018 μια συμμαχία μικρότερων χωρών απέκλεισε σχέδια για έναν ευρωπαϊκό φόρο τεχνολογίας υπέρ της διεξαγωγής διεθνών συνομιλιών στον ΟΟΣΑ. Και νωρίτερα φέτος, χώρες όπως η Ιρλανδία, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο αντιτάχθηκαν σε κοινοτικά σχέδια για την υποχρέωση πολυεθνικών εταιρειών με ετήσιο τζίρο άνω των €750 εκατ., να δίνουν αναφορά για τα κέρδη τους και τους φόρους που πλήρωσαν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η πρόταση, η οποία υπόκειται σε τελικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ευρωβουλευτών και εθνικών κυβερνήσεων, θεωρείται από τους υποστηρικτές της ως πρώτο βήμα προς την στοιχειοθέτηση του μεγέθους της φοροαποφυγής στην Ευρώπη.

Της Γεωργίας Χαννή StockWatch
Page 1 of 40

FEATURED PROPERTIES

Featured Property