Ουραγός η Κύπρος στο δείκτη ψηφιακής οικονομίας


   

Στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ, κατατάσσεται η Κύπρος, σύμφωνα με τη νέα έκδοση του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2021.

Αν και η Κύπρος έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της σε όλες σχεδόν τις παραμέτρους του δείκτη DESI, στις περισσότερες περιπτώσεις η βαθμολογία της εξακολουθεί να είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, με αποτέλεσμα η Κύπρος να κατατάσσεται στην 21η θέση μετά των 27.

Το μεγαλύτερο μέρος της προόδου της που σημείωσε η Κύπρος, με βάση την έκθεση για τη χώρα, αφορά τη συνδεσιμότητα.

Η Κύπρος κατατάσσεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ στη διείσδυση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών, έχει βελτιώσει την κάλυψή της σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) και έχει υψηλή βαθμολογία (67 %) στον δείκτη ετοιμότητας 5G, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι έχει εκχωρηθεί το μεγαλύτερο μέρος των καινοτόμων ζωνών συχνοτήτων του εναρμονισμένου σε επίπεδο ΕΕ φάσματος 5G.

Ωστόσο, η Κύπρος βρίσκεται πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ ως προς τη διείσδυση γρήγορης ευρυζωνικότητας, ενώ σχεδόν ένας στους δύο Κύπριους δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Παρά την αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά εργασίας, η προσφορά ειδικών ΤΠΕ εξακολουθεί να υπολείπεται του μέσου όρου της ΕΕ.

Η κυπριακή ψηφιακή στρατηγική

Σημειώνεται ότι το νεοσύστατο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της «Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου (2020-2030)», η οποία θα επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό.

Προστίθεται ότι η στρατηγική, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2020, συνάδει με τους στόχους που προτείνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή οδός για την ψηφιακή δεκαετία» και πρόκειται να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και παραγωγικότητα.

Η κυπριακή στρατηγική, όπως επισημαίνεται, στοχεύει:

 1. στην επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα (ηλεκτρονική διακυβέρνηση)·
 2. στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του ιδιωτικού τομέα·
 3. στη διευκόλυνση της συνδεσιμότητας δικτύων υψηλής ταχύτητας· iv) στην προώθηση μιας προσβάσιμης και συμπεριληπτικής κοινωνίας που θα έχει τις δεξιότητες να ενστερνιστεί τον εθνικό ψηφιακό μετασχηματισμό· και v) στην προώθηση της καινοτομίας σύμφωνα με το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας της χώρας.

Στα σκαριά σχέδιο δράσης για ηλεκτρονικές δεξιότητες

Σύμφωνα με την έκθεση, η Κύπρος εκπονεί επί του παρόντος «σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες» με στόχο την ανάπτυξη και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.

Στόχος του σχεδίου δράσης είναι:

 1. να δημιουργήσει μια ανοιχτή και προσβάσιμη ψηφιακή κοινωνία, η οποία θα αποκομίζει πλήρως τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού,
 2. να ενισχύσει τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και τις βασικές δεξιότητες χρήσης λογισμικού, τα επίπεδα των οποίων έχουν μειωθεί πρόσφατα και
 3. να λειτουργήσει ως μοχλός για την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης. Το σχέδιο δράσης θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της κυπριακής Εθνικής Συμμαχίας Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας.

Ο μηχανισμός εφαρμογής των εν λόγω δράσεων περιλαμβάνει στοιχεία από τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα.

Προστίθεται ότι τον Μάιο του 2019 η Κύπρος θέσπισε τη νέα «Bιομηχανική Πολιτική της Κύπρου», ενώ τον Ιανουάριο του 2020 η κυβέρνηση ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ)5 , ενώ από το 2012 εφαρμόζεται στρατηγική κυβερνοασφάλειας.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας έχει προτείνει μια νέα, αναθεωρημένη στρατηγική κυβερνοασφάλειας, η οποία θα εγκριθεί από το Υπουργείο Επικοινωνιών και το Υπουργικό Συμβούλιο έως τα τέλη του 2021.

Η εφαρμογή των στρατηγικών αυτών, μαζί με την επιτυχή υλοποίηση των δράσεων ψηφιακής μετάβασης που καθορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), όπως αναφέρεται, θα παράσχουν μια καλή βάση για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων.

Ψηφιοποίηση μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης

Στην έκθεση γίνεται αναφορά στα μέτρα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση περιλαμβάνονται σε όλες σχεδόν τις υπόλοιπες συνιστώσες:

 1. ψηφιακός μετασχηματισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και ψηφιακές δεξιότητες στη συνιστώσα 5.1 (εκσυγχρονισμός και μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος)·
 2. ψηφιοποίηση επιχειρήσεων στη συνιστώσα 3.3 (ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων)·
 3. ηλεκτρονική υγεία στη συνιστώσα 1.1 (ανθεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα υγείας, ενίσχυση της πολιτικής προστασίας)·
 4. ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS) στη συνιστώσα 2.2 (βιώσιμες μεταφορές)·
 5. έξυπνοι μετρητές, έξυπνα δίκτυα και διαχείριση υδάτων τόσο στη συνιστώσα 2.1 (κλιματική ουδετερότητα, ενεργειακή απόδοση και διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) όσο και στη συνιστώσα 2.3 (έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων)· καθώς και
 6. ορισμένα μέτρα στη συνιστώσα 5.2 (αγορά εργασίας, κοινωνική προστασία, κοινωνική πρόνοια και ένταξη).

Το σχέδιο, όπως επισημαίνεται, περιλαμβάνει υποβρύχια σύνδεση μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, ένα πολυκρατικό έργο για την περαιτέρω βελτίωση της συνδεσιμότητας.

 

Stockwatch

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

FEATURED PROPERTIES

Featured Property